EBI 5/2019

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2019 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W lutym Spółka świadczyła usługi doradcze dla podmiotu powiązanego i prowadziła prace w celu identyfikacji i nawiązania kontaktów z podmiotami, zainteresowanymi współpracą w zakresie eksportu produktów i usług. Prowadziła także rozmowy z podmiotami, które mogłyby stać się celem przejęcia. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rozstrzygnięć i decyzji.

W otoczeniu rynkowym Spółka nie odnotowała w lutym istotnych zdarzeń.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2019 r.:

Raport bieżący nr 3/2019 z 14.02.2019 r. – Raport miesięczny za styczeń 2018 r.

Raport kwartalny nr 4/2019 z 14.02.2019 r. – Raport kwartalny Ark Royal SA za IV kwartał 2018 r.

Raporty bieżące w systemie ESPI nie były publikowane w lutym 2019 r.

Raporty spółki są publikowane na bieżąco na stronach: www.newconnect.pl, www.infostrefa.com i www.arkroyal.eu.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lutym 2019 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 kwietnia 2019 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2019 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.