EBI 14/2019

Zarząd Ark Royal SA informuje, że ustanowił prokurentem Spółki pana Wiktora Raszkowskiego i udzielił mu prokury samoistnej.

Poniżej życiorys zawodowy powołanego prokurenta.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Wiktor Raszkowski – Prokurent, prokura samoistna, do odwołania.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Wiktor Raszkowski ukończył socjologię w SGGW. W 2012 r. rozpoczął pracę na rynku kapitałowym jako analityk w spółce Invest Concept Sp. z o.o., która jest Autoryzowanym Doradcą w ASO NewConnect. Od 2015 r. pracował w Getin Noble Bank S.A., jako specjalista od kredytów strukturalnych. Od 2018 r. jest menadżerem klienta strategicznego w Banku BPS

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Pan Wiktor Raszkowski nie prowadzi takiej działalności.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Wiktor Raszkowski jest wspólnikiem Mazovia Real Estate Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A.

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Pan Wiktor Raszkowski nie był skazany ani nie otrzymał takiego zakazu.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie było takich przypadków.

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Wiktor Raszkowski nie prowadzi takiej działalności.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Wiktor Raszkowski nie figuruje w ww. rejestrze.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.