EBI 3/2018

Raport Bieżący nr 3/2018


Zarząd Art New media SA informuje, że stosownie do uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Art New media SA z 27 grudnia 2017 r., dnia 25 stycznia 2018 r. Spółka skierowała ofertę objęcia 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 0,10 zł za akcję, do wskazanej w uchwale jednej osoby – pana Bilala Noora. Pan Bilal Noor przyjął ofertę. Tym samym subskrypcja akcji serii M została zakończona, a emisja doszła do skutku.

Akcje serii M wydawane są za wkłady pieniężne, przy czym mają być opłacone w całości do 31 stycznia 2018 r. Pan Bilal Noor dokonywał wpłat pieniężnych na poczet objęcia akcji, z których były pokrywane bieżące wydatki i zaległe zobowiązania Spółki oraz bezpośrednio spłacił część zobowiązań Spółki. Na dzień złożenia oferty objęcia akcji, zobowiązania Spółki z tego tytułu wynosiły łącznie 145.752,38 zł i ta kwota zostanie rozliczona jako częściowa wpłata na akcje.

Akcje serii M i związana z ich emisją zmiana w Statucie Spółki zostaną wkrótce zarejestrowane. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, akcje mają być wprowadzone do ASO NewConnect, w terminie dwunastu miesięcy od daty powzięcia uchwały, tj. do 27 grudnia 2018 r., co jest zgodne z obowiązującymi regulacjami ASO. Zarząd planuje, że wprowadzenie akcji nastąpi w IV kwartale 2018 r.

Koszty emisji, poniesione do dnia publikacji niniejszego raportu, obejmowały jedynie podatek od podniesienia kapitału, w wysokości 740 zł. Spółka poniesie koszty związane z wprowadzeniem akcji do obrotu, jednak ich wysokość nie jest jeszcze znana. Inne koszty nie wystąpiły. Ponieważ akcje serii M są obejmowane po cenie równej ich wartości nominalnej, nie występuje agio, które wpłynęłoby na wysokość kapitału zapasowego. Koszty zatem zostaną zaliczone do kosztów operacyjnych Spółki.

Emisja akcji serii M miała na celu pozyskanie środków na bieżącą działalność i spłatę zaległych zobowiązań Spółki.

Pozostałe informacje, wymagane zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, nie wystąpiły.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO