ESPI 3/2018

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ark Royal SA na 29 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji (signature of representatives):
Bilal A. Noor - Prezes Zarządu

Załącznik: