ZWZA 29.06.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA na dzień 29 czerwca 2018 roku


Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad
Zarząd Ark Royal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-662), adres: ul. Świeradowska 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113924, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ark Royal SA na dzień 29 czerwca 2018 roku na godz. 12:00, które zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych, odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Artura Kędzierskiego i Notariusza Wojciecha Szczypkowskiego, przy ul. Bagno 2 lok. 194, (00-112) Warszawa, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2017 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Załączniki