ZWZA 30.12.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA
na dzien 30 grudnia 2019 roku

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad
Zarząd Ark Royal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-662), adres: ul. Świeradowska 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113924, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ark Royal SA na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 10:00, które zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych, odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Magdalena Słomkowska, przy ul. Modzelewskiego Zygmunta 37 lok. U10, 02-679 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2018 r.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.
 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze połączenia (scalenia) akcji oraz zmian Statutu Spółki.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmian Statutu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki